Polityka Portalu

Misja Portalu
Celem "Odkryj Pomorze" jest szeroka promocja turystycznych i rekreacyjnych atrakcji wojew�dztwa pomorskiego. Uk�ad i zawarto�� strony tworzone s� tak aby �atwiej odkrywa� ciekawe sposoby na sp�dzanie wolnego czasu w tej pi�knej cz�ci Polski. Portal wspiera inicjatywy s�u��ce kulturze i rozwojowi regionu.

Szanowna Użytkowniczko, szanowny Użytkowniku, przetwarzanie danych w serwisie www.OdkryjPomorze.pl odbywa z poszanowaniem prywatności odwiedzających serwis oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w szczególności z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącymi ochrony danych - RODO. Pozyskane dane (np. dzięki plikom cookies - dla analizy ruchu, statystyk itp.) podlegają szczególnej ochronie i pozostają do wyłącznej dyspozycji Odkryj Pomorze. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Więcej na temat polityki prywatności - jest tutaj Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Odkryj Pomorze Jerzy Zabagoński (dalej w skrócie Odkryj Pomorze) z siedzibą przy ul. Dywizji Wołyńskiej 30b/6, 80-041 Gdańsk., która została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej (prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska) pod numerem ewidencyjnym 134503 i posługuje się numerem NIP 584 171 91 17. Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@odkryjpomorze.pl I. Pliki cookies 1. Odkryj Pomorze na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt): • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach; • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron; • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej; • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci; • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka. 3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości. 4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. 5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc. II. Prawo wycofania zgody 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy : • wysłać maila bezpośrednio do Odkryj Pomorze na adres biuro@odkryjpomorze.pl 3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. III. Wymóg podania danych osobowych 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie poprawności umieszczonych w serwisie informacji. IV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Uprzejmie informujemy, że dokonujemy częściowo zautomatyzowanego podejmowania decyzji wyłącznie w odniesieniu do korespondencji/ kontaktów o charakterze spamu. Treść odpowiedzi lub proponowanych cen za usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny. V. Odbiorcy danych osobowych 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe (wyłącznie w niezbędnym zakresie) bsługującej Odkryj Pomorze firmie księgowej oraz firmie informatycznej. 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój VI. Okres przetwarzania danych osobowych 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. VII. Uprawnienia podmiotów danych 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: • dostępu do swoich danych osobowych; • sprostowania danych osobowych; • usunięcia danych osobowych; • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; • przenoszenia danych osobowych. 2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. 6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez: • wysłanie maila bezpośrednio do Odkryj Pomorze na adres biuro@odkryjpomorze.pl • wysłanie korespondencji listownej na adres: ul. Dywizji Wołyńskiej 30b/6, 80-041 Gdańsk. VIII. Prawo do wniesienia skargi Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. IX. Postanowienia końcowe 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 2. Odkryj Pomorze zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jednak zawsze dochowując gwarancji, iż pozyskane dane pozostają do własnej tylko dyspozycji 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


Informacja w Portalu
Tre��, opisy i komentarze - umieszczane s� w dobrej wierze. Ca�o��, a szczeg�lnie dane teleadresowe podlegaj� weryfikacji i cz�stej aktualizacji. Redakcja dba o ich rzetelno�� i wiarygodno��. Mimo to, Portal i Redakcja nie ponosz� odpowiedzialno�ci za konsekwencje decyzji podj�tych na podstawie prezentowanej informacji b�d� reklam.

Pliki Cookies
Portal zosta� zbudowany w oparciu o typowy program komputerowy PHP stosuj�cy dla sprawniejszej komunikacji z u�ytkownikami pliki tekstowe "cookies.


Prawa autorskie
Portal "Odkryj Pomorze" szanuje prawo autorskie i dba by publikowa� materia� wy��cznie w�asny lub pozyskany od os�b trzecich zgodnie z og�lnie przyj�tymi w Polsce zasadami. Niemniej, Redakcja prosi o natychmiastowy sygna� w przypadku zauwa�enia niebezpiecze�stwa naruszenia praw autorskich - aby m�c jak najszybciej interweniowa�.


Zastrze�enia
Kopiowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek tre�ci, materia��w oraz zdj�� z "Odkryj Pomorze" jest bez pisemnej zgody w�a�ciciela strony zabronione. W�a�ciciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce Portalu, w miar� jego rozwoju.