Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Odkryj Pomorze Jerzy
Zabagoński (dalej w skrócie Odkryj Pomorze) z siedzibą przy ul. Dywizji Wołyńskiej 30b/6, 80-041 Gdańsk.,
która została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej (prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Gdańska) pod numerem ewidencyjnym 134503 i posługuje się numerem NIP 584 171 91 17.
Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail:
biuro@odkryjpomorze.pl
I. Pliki cookies
1. Odkryj Pomorze na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies,
czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu
użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych
podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy
się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania
użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony
danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane
do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest
możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie.
Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze
strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów
wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają
zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają
podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać
ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób
użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej
pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę
internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i
tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania
statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi
opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w
usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka,
który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to
było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na
ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani
urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie
życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić
ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub
żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w
dowolnej chwili.
5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w
obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość
poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej
podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w
polubieniu strony na Facebooku etc.
II. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę
zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu
wystarczy :
 • wysłać maila bezpośrednio do Odkryj Pomorze na adres biuro@odkryjpomorze.pl
3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie
powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu
cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność
z prawem dotychczasowego przetwarzania.
III. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji.
Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić
Pana/Pani oczekiwania w zakresie poprawności umieszczonych w serwisie informacji.
IV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że dokonujemy częściowo zautomatyzowanego podejmowania decyzji wyłącznie w
odniesieniu do korespondencji/ kontaktów o charakterze spamu. Treść odpowiedzi lub proponowanych cen
za usługi w żaden sposób nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.
V. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co
niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie
potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe (wyłącznie w niezbędnym zakresie) bsługującej Odkryj
Pomorze firmie księgowej oraz firmie informatycznej.
2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego
organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym
czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem
udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania
udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie
przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych,
w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój
VI. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w
nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie
Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
VII. Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać
ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych
sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy
uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania
jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do
sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak
pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani
interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy
przetwarzania w tym celu.
6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
 • wysłanie maila bezpośrednio do Odkryj Pomorze na adres biuro@odkryjpomorze.pl
 • wysłanie korespondencji listownej na adres: ul. Dywizji Wołyńskiej 30b/6, 80-041 Gdańsk.
VIII. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,
może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych.
2. Odkryj Pomorze zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jednak zawsze
dochowując gwarancji, iż pozyskane dane pozostają do własnej tylko dyspozycji
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Nasi partnerzy
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner
OP Partner