Groty Mechowskie

  • miasto : Mechowo
A A

Groty Mechowskie odkryte w 1818 r. podczas przeprowadzania pomiarów geodezyjnych, wci zachwycaj dyskretnym piknem... Mimo licznych w swojej historii zawaów, cigle odkopywane, restaurowane, przycigaj rzesze turystów uczc geologii i promujc kaszubsk ziemi. Znajduj si na skraju wsi Mechowo, pooonej poród Puszczy Darzlubskiej, na zachód od Pucka.


Obszar, w obrbie którego powstay Groty, stanowi fragment rozcicia erozyjnego uksztatowanego w formie obnienia dolinnego, które przecina wysoczyzn morenow Kpy Starzyskiej, schodzc ku dolinie Putnicy.
Pierwszego opisu jaskini dokonano w roku1829. Póniej, zmienna ludzka pami skazuje Groty na zapomnienie, by okresami ponownie wykorzystywa ich walory w promocji miejsca. W 1910 r. pruski zarzd powiatowy wykupi teren i odrestaurowa Groty. Zacza si ich turystyczna historia...


Groty Mechowskie Mechowo Kaszuby - fot. Piotr WiderskiPocztkowo chroniona i dostpna bya tylko pierwsza cz Grot o rozczonkowanym przedsionku, natomiast dalszy korytarz z najpikniejszymi naciekami by wci zasypany. W 1948 r. rozpoczto prace oczyszczajce i renowacyjne, a od 1949 r. zostay udostpnione zwiedzajcym. Tradycja lokalna okrela ich nazw w liczbie mnogiej, w nawizaniu do dwóch wej i bogatej, supowej „fasady”. Jednak w 1981 r. ponownie ulegy zawaleniu. Powoany Zespó rzeczoznawców Stowarzyszenia Inynierów i Techników Górnictwa dokona merytorycznej ekspertyzy Grot i wskaza szczegóowy plan oraz zakres prac zabezpieczajcych obiekt. Ponownie wzmocniono sklepienie i odbudowano zniszczone "kolumny", odkopano korytarze...


Wejcia do Grot, pomidzy piaskowcowymi supami znajduj si poniej poziomu otaczajcego je terenu, dostpne z wykonanego wykopu. Strop jaskini zbudowany jest z warstwy piaskowca silnie spojonego lepiszczem wapiennym. ciany tworzy sypki piasek i supy z piaskowca podobnego jak w stropie. Dno jest piaszczyste. Wystpujce w kilku miejscach w jaskini nacieki przedstawiaj si jako jasno zabarwione formy stalaktytowe. Najpikniejsza izba ociekajca barwnymi mineralnymi spywami zamyka dugi, wski i niski korytarz sigajcy prawie 60m w gb skarpy. Ta cz Grot Mechowskich z obawy przed zawaem dostpna jest tylko dla speleologów.


Groty Mechowskie to najwiksza osobliwo przyrody nieoywionej na Niu Polskim, a nawet Niu Europejskim. Stanowi rzadki okaz formy, charakterystyczny dla obszarów krasowych, która tu powstaa w osadach wodnolodowcowych najmodszego zlodowacenia. Stanowi cenny pomnik przyrody, który znajduje si w rejestrze obiektów prawnie chronionych.

Opr. na podst. dok. Jan. P. Dettlaff

Zarzdzajcy:
Orodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
ul. 10 Lutego 29, 84 -100  Puck ; tel. (58) 673 20 96, w. 50 - 52
tel/fax (58) 673 16 55; e-mail:  gokpuck@pro.onet.pl
www.gmina.puck.pl


Telefon do przewodnika i opiekuna grot: (58) 673 90 02


Zobacz atrakcje w pobliu:


Cypel Rewski (wziutki pówysep zwany Szperkiem)
Noclegi - Puck i okolice - s tutaj